Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | Declaratie de avere Declaratie de avere: BOEANGIU LUMINITA

Declaratie de avere: BOEANGIU LUMINITA

Data: 28 Dec 2006
Tema: Declaratie de avere: BOEANGIU LUMINITA
Comuna: Alunu, judetul Valcea

DECLARAÅ¢IE DE AVERE

 

Subsemnata BOEANGIU LUMINITA, având funcÅ£ia de SECRETAR, la PRIMARIA COMUNEI ALUNU, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1) deÅ£in următoarele active ÅŸi datorii.

   ___________

 1)Prin familie se înÅ£elege soÅ£ul/soÅ£ia ÅŸi copiii aflaÅ£i în întreÅ£inerea acestora.

 

   I. BUNURI IMOBILE

   1. Terenuri

   Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa

Categoria*

Anul dobandirii

Suprafata

Cota parte

Valoarea de impozitare

Modul de dobandire

Titularul[1]

Alunu

 curti (3)

1991

0,10 ha

-

330.000

mostenire

Boeangiu Stefan

    *)Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.

 

   2. Clădiri

   Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.    

Adresa

Categoria*

Anul dobandirii

Suprafata

Cota parte

Valoarea impozabila

Modul de dobandire

Titularul2

Alunu

(2)

1998

110

-

466.252.000

construire

Boeangiu Stefan

Alunu

(1)

1990

60

-

230.000.000

cumparare

Boeangiu Stefan

Rm. Valcea

(1)

1987

40

-

236.000.000

cumparare

Boeangiu Luminita

   *)Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaÅ£ii comerciale/de producÅ£ie.

   2)La "titular", se menÅ£ionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soÅ£ul/soÅ£ia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte ÅŸi numele coproprietarilor.

 

   II. BUNURI MOBILE    

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maÅŸini agricole, ÅŸalupe, iahturi ÅŸi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura

Marca

Nr. bucati

Anul de fabricatie

Modul de dobandire

Autoturism

Volskwagen

1

1987

cumparare

Autoturism

Audi

1

1980

cumparare

 

 Venituri ale declarantului ÅŸi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificările ÅŸi completările ulterioare)

   Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: nume, adresa

Serviciul prestat/Obiectul generator de venituri

Venit anual incasat

Venituri din salarii

1.1.   Titular

BOEANGIU LUMINITA

Primaria comunei Alunu

SECRETAR

120.206.902

 

 

 

 

1.2.  

noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta n pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al Nodului fara sfrsit- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com