Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | Declaratie de avere Declaratie de avere: DAJU VASILE

Declaratie de avere: DAJU VASILE

Data: 28 Dec 2006
Tema: Declaratie de avere: DAJU VASILE
Comuna: Alunu, judetul Valcea

DECLARAÅ¢IE DE AVERE

 

 

Subsemnatul(a)  DAJU VASILE, având funcÅ£ia de VICEPRIMAR, la PRIMARIA COMUNEI ALUNU, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1) deÅ£in următoarele active ÅŸi datorii.

   ___________

 1)Prin familie se înÅ£elege soÅ£ul/soÅ£ia ÅŸi copiii aflaÅ£i în întreÅ£inerea acestora.

 

Venituri ale declarantului ÅŸi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificările ÅŸi completările ulterioare)

 

   Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

 

 

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: nume, adresa

Serviciul prestat/Obiectul generator de venituri

Venit anual incasat

Venituri din salarii

1.1.   Titular

DAJU VASILE

Primaria Alunu

VICEPRIMAR

62.011.378

 

   

Prezenta declaratie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.


noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta n pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al Nodului fara sfrsit- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com