Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | Declaratie de avere Declaratie de avere: POPESCU ION

Declaratie de avere: POPESCU ION

Data: 28 Dec 2006
Tema: Declaratie de avere: POPESCU ION
Comuna: Alunu, judetul Valcea

DECLARAÅ¢IE DE AVERE


Subsemnatul(a) POPESCU ION, având funcÅ£ia de CONSILIER CU FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE, la PRIMARIA COMUNEI ALUNU, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1) deÅ£in următoarele active ÅŸi datorii.

    ___________

   1) Prin familie se înÅ£elege soÅ£ul/soÅ£ia ÅŸi copiii aflaÅ£i în întreÅ£inerea acestora.


BUNURI IMOBILE

 

Terenuri

 

Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

Adresa

Categoria

Anul dobandirii

Suprafata

Cota parte

Valoarea de impozitare

Modul de dobandire

Titularul

Alimpesti

(1)

2003

6,5 ha

1/2

52.000

mostenire

Popescu Ion

Popescu Carmena

Alimpesti

(2)

2003

1 ha

1/2

10.000

mostenire

Popescu Ion

Popescu Carmena

*) Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.


Clădiri

 

Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

Adresa

Categoria

Anul dobandirii

Suprafata

Cota parte

Valoarea de impozitare

Modul de dobandire

Titularul

Alimpesti

(2)

2003

40 mp

1/2

236.000.000

mostenire

Popescu Ion

Popescu Carmena

Craiova

(1)

2005

59 mp

 

372.467.000

mostenire

Popescu Ion

*) Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.

   

Venituri ale declarantului ÅŸi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificările ÅŸi completările ulterioare)

 

 Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul generator de venit

Venit anual incasat

Venituri din salarii

1.1.   Titular

Popescu Ion

Primaria comunei Alunu

CONSILIER

86.789.325

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale,
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

 

   


noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta n pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al Nodului fara sfrsit- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com