Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | Declaratie de avere Declaratie de avere: POPOIU MARCEL

Declaratie de avere: POPOIU MARCEL

Data: 28 Dec 2006
Tema: Declaratie de avere: POPOIU MARCEL
Comuna: Alunu, judetul Valcea

DECLARAÅ¢IE DE AVERE


Subsemnatul(a) POPOIU MARCEL, având funcÅ£ia de CONSILIER, la CONSILIUL COMUNAL ALUNU, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1) deÅ£in următoarele active ÅŸi datorii.

    ___________

   1) Prin familie se înÅ£elege soÅ£ul/soÅ£ia ÅŸi copiii aflaÅ£i în întreÅ£inerea acestora.


BUNURI IMOBILE

 

Terenuri

 

Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

Adresa

Categoria

Anul dobandirii

Suprafata

Cota parte

Valoarea de impozitare

Modul de dobandire

Titularul

Alunu

(3)

1991

0,10 ha

 

216.000

cumparare

 

*) Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.


Clădiri

 

Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

Adresa

Categoria

Anul dobandirii

Suprafata

Cota parte

Valoarea de impozitare

Modul de dobandire

Titularul

Alunu

(2)

2000

18 mp

 

16.000.000

mostenire

 

Alunu

(1)

2000

55 mp

 

40.000.000

cumparare

 

Alunu

(4)

2004

30 mp

 

50.000.000

cumparare

 

*) Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.

   

BUNURI MOBILE

 

Autovehicule/autoturisme, tractoare, maÅŸini agricole, ÅŸalupe, iahturi ÅŸi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii    

Natura

Marca

Nr. bucati

Anul de fabricatie

Modul de dobandire

Autoturism

Dacia 1310

1

1982

cumparare

Autoturism

Dacia 1307

1

1995

cumparare

Autoturism

Dacia 1307

1

2003

cumparare

 

Venituri ale declarantului ÅŸi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificările ÅŸi completările ulterioare)

 

 Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul generator de venit

Venit anual incasat

Venituri din salarii

1.1.   Titular

Popoiu Marcel

Grup Scolar Preda Buzescu

MAISTRU

75.000.000

1.2. Sot/sotie

noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta n pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al Nodului fara sfrsit- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com