Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | Declaratie de avere Declaratie avere: ALB VASILE

Declaratie avere: ALB VASILE

Data: 27 Dec 2006
Tema: Declaratie avere: ALB VASILE
Comuna: Alunu, judetul Valcea

DECLARAÅ¢IE DE AVERE

 

 

Subsemnatul(a) ALB VASILE, având funcÅ£ia de CONSILIER, la CONSILIUL COMUNAL ALUNU, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1) deÅ£in următoarele active ÅŸi datorii.

   ___________

 1)Prin familie se înÅ£elege soÅ£ul/soÅ£ia ÅŸi copiii aflaÅ£i în întreÅ£inerea acestora.

 

Venituri ale declarantului ÅŸi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificările ÅŸi completările ulterioare)

 

   Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

 

 

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: nume, adresa

Serviciul prestat/Obiectul generator de venituri

Venit anual incasat

Venituri din salarii

1.1.   Titular

ALB VASILE

Scoala cu clasele I-VIII Alunu

PROFESOR

148.755.796

 

 

 

1.2.   Sot/sotie

ALB VALENTINA

Scoala cu clasele I-VIII Alunu

EDUCATOARE

118.366.905

 

 

 

1.3. Copii

 

 

 

 

 

 

8. Venituri din alte surse                                                    

8.1. Titular

ALB VASILE

Consiliul Local Alunu

CONSILIER

9.000.000

 

 

 

8.2. Sot/sotie

 

 

 

 

 

 

8.3. Copii

 

 

 

 

 

 

 

   

Prezenta declaratie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.


   Data completării:                                              Semnătura:

05.05.2005                                                                                          ALB VASILE

 


noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta n pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al Nodului fara sfrsit- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com