Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | HCL taxe impozite 2013, Comuna:Lacusteni, judetul Valcea

HCL taxe impozite 2013

Data: 20 Dec 2012
Tema: HCL taxe impozite 2013
Comuna: Lacusteni, judetul Valcea
Key:

                       

 

 

                         ROMANIA

               CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LACUSTENI

                 Comuna Lacusteni, tel., fax 0250840815

 

 

H O T A R A R E A  N R. 2 4

 

Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2013.

 

Consiliul Local al Comunei LACUSTENI întrunit în sedinta ordinara din data de 20.12.2012 la care participa un nr. de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri în functie.

Vazand ca d-l. consilier Constantin Nicolae a fost ales presedinte de sedinta pentru o porioada de 3 luni.

Avand în vedere expunerea de motive a primarului comunei Lacusteni, prin care se arata necesitatea emiterii unei hotarari pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, și solicita sa se ramana la nivelul Hotararii Guvernului nr. 956/19.08.2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilare acestora, precum si amenzile aplicabile începand cu anul fiscal 2010 și la nivelul Legii nr. 571 din 22 decembrie 2003, privind Codul fiscal, conform raportului Compartimentului Impozite și Taxe din primaria comunei Lacusteni.

Luand în dezbatere raportul nr. 4175 din 23.11.2012 al  compartimentului financiar – contabil impozite și taxe din aparatul de specialitate al primarului, prin care se propune emiterea unei hotarari  pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, sa se ramana la nivelul Hotararii Guvernului nr. 956/19.08.2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilare acestora, precum si amenzile aplicabile începand cu anul fiscal 2010 și la nivelul Legii nr. 571 din 22 decembrie 2003, privind Codul fiscal.

Ținand cont de avizul dat de comisiile de specialitate reunite, prin care se propune admiterea proiectului de hotarare.

Vazand raportul de avizare al legalitatii proiectului de hotarare întocmit de secretarul primariei.

         În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare, Hotararii Guvernului nr. 956/19.08.2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilare acestora, precum si amenzile aplicabile începand cu anul fiscal 2010, Hotararii Guvernului nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare și Legea nr. 117 din 30 iunie 1999,  Privind taxele extrajudiciare de timbru.

În baza art. 36 alin. (4) lit. c, art. 45 alin. (2) lit. c si art. 115 alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, republicata, cu completarile și modificarile ulterioare, Consiliul Local al Comunei Lacusteni întrunit în sedinta ordinara, adopta cu un nr. de  11  voturi ,,pentru’’,   urmatoarea

H O T A R A R E

 

Art. 1.-Se stabilesc impozitele, taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile în anul fiscal 2013 în comuna Lacusteni pentru anul 2013, comform  Anexelor nr. 1- 8, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art. 2.-Bonificatia prevazuta la art. 255, alin. 2, art. 260, alin. 2 si art. 265, alin. 2 modificata prin Legea 343/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, se stabileste pentru contribuabilii persoane fizice, dupa cum urmeaza:

a) La impozitul/taxa pe cladiri la 10%;

b) La impozitul/taxa pe teren la 10 %;

c) La impozitul/taxa pe mijloacele de transport la 10%.

Art. 3.-Nivelurile impozitelor si taxelor locale prevazute în prezenta hotarare se aplica începand cu data de 01 ianuarie 2013.

Art. 4.-Prezenta hotarare va fi dusa la îndeplinire de compartimentul financiar contabil  impozite si taxe, primarul Comunei Lacusteni va urmari ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari, secretarul o va comunica în termenul prevazut de lege, primarului,  Institutiei Prefectului Judetului Valcea  si o aduce la cunostinta publica prin afișare.

 

Lacusteni, 20  Decembrie  2012

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSTANTIN  NICOLAE                   CONTRASEMNEAZA,

                                                                   PTR. SECRETAR,

                                                                  MITROI  OCTAVIAN


 
noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta n pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al Nodului fara sfrsit- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com