Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | Implementarea serviciului universal in satul Coltesti, comuna Alunu, Comuna:Alunu, judetul Valcea

Implementarea serviciului universal in satul Coltesti, comuna Alunu

Data: 26 Iun 2006
Tema: Implementarea serviciului universal in satul Coltesti, comuna Alunu
Comuna: Alunu, judetul Valcea
Key:

CONSILIUL LOCAL ALUNU

JUDETUL VALCEA

 

 

HOTARAREA NR. 31 DIN 26.06.2006

Privitoare la aprobarea participarii comunei Alunu, Judetul Valcea la activitatile de implementare a serviciului universal in localitatea Alunu, satul Coltesti,Judetul Valcea.

 

           Consiliul Local Alunu, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara din data de 26.06.2006 la care participa un numar de 13 consilieri din numarul total de 13 consilieri in functie;

A vand in vedere hotararea Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea, nr. 27/26.06.2065, prin care d-l Gogosoiu Dobias  a fost ales presedinte sedintei pe o perioada de trei luni;

Avand in vedere expunerea de motive intocmita de primarul comunei Alunu, judetul Valcea, inregistrata sub nr.3200/22.06.2006 prin care se propune participarea comunei Alunu, Judetul Valcea la activitatile de implementare a serviciului universal in localitatea Alunu, satul Coltesti, Judetul Valcea ;        

Apreciind ca accesul la un  set minim de servicii si comunicatii electronice este un drept fundamental al cetatenilor, esential pentru integrarea acestora in comunitate si, in sens mai larg, in societatea informationala, si avand in vedere insuficienta gradului de introducere  a acestor servicii in comuna pentru satisfacerea necesitatilor rezonabile ale locuitorilor acesteia ;

           Avand in vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea;

Tinand seama de raportul de avizare sub aspectul legalitatii a proiectului de hotarare intocmit de secretarul comunei;

            In conformitate cu  prevederile O.U.G. nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor,aprobata,cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, cu modificari si completari ulterioare, ale Legii nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retetele si serviciile de comunicatii electronice  si ale art. 38 alin. (2), lit. « x » din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala ;

In temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu un numar de 13 voturi pentru adopta urmatoarea:

 

HOTARARE

 

Art.1. Se aproba participarea comunei Alunu, Judetul Valcea la activitatile de implementare a serviciului universal in localitatea Alunu, satul Coltesti, Judetul Valcea, prin semnarea Antecontractului-cadru de gestionare a telecentrului prevazut in anexa nr. 1 si, ulterior, in cazul desemnarii unui furnizor de serviciu universal, a Contractului - cadru de gestionare a telecentrului prevazut in anexa nr. 2.

            Art.2.(1) Comuna Alunu, Judetul Valcea va gestiona un telecentru in localitatea Alunu, satul Coltesti, Judetul Valcea, avand obligatia sa furnizeze, in conformitate cu prevederile Contractului-cadru prevazut la art. 1, servicii de gestionare ale telecentrului constand in :

a). asigurarea si intretinerea spatiului necesar functionarii telecentrului(inclusiv furnizarea de energie electrica si termica) ;

b). operarea, intretinerea si paza echipamentelor instalate in telecentru (inclusiv asigurarea personalului necesar functionarii telecentrului);

c). asigurarea posibilitatii utilizatorilor finali  de a avea acces la serviciile de comunicatii electronice furnizate in cadrul telecentrului, la tarifele communicate de furnizorul de serviciu universal, incasarea contravalorii serviciilor de la utilizatorii finali si virarea acestor sume furnizorului de serviciu universal.

(2) Serviciile de gestionare a telecentrului  prevazute la art. 2 alin.1 vor fi furnizate cu titlu gratuit.

Art.3. Se imputerniceste primarul comnuei Alunu, Judetul Valcea sa semneze Antecontractul-cadru si Contractul-cadru  prevazute la art. 1 si sa duca la indeplinire obligatiile asumate prin acestea.

Art.4. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5. Prezenta hotarare va fi comunicata : Prefectului Judetului Valcea, pentru exercitarea controlului legalitatii.

 

                                    

 

Presedinte de sedinta,                                                                       Contrasemneaza,

 Gogosoiu Dobias                                                                                 Secretar,

                                                                                                       Boeangiu Luminita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta în pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al „Nodului fara sfârsit”- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com