Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | economie bazata pe cunoastere, Comuna:Candesti, judetul Botosani

economie bazata pe cunoastere

Data: 08 Noi 2006
Tema: economie bazata pe cunoastere
Comuna: Candesti, judetul Botosani
Key:

 
                        ROMÂNIA
               JUDEÅ¢UL BOTOSANI
 
primariacandesti@yahoo.com , tel.0231-625519, fax.0231625530; 0331811576
         
 
 
 
HOTÄ‚RÂREA
privind aprobarea implicării CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CÂNDEÅžTI în proiectul „Economia Bazată pe CunoaÅŸtere”
 
 
În temeiul art.46 alin.(1), coroborat cu art.12 din Legea administraÅ£iei publice locale nr.215/2001, cu modificările ÅŸi completările ulterioare,
 
Å£inând seama de prevederile OrdonanÅ£ei de urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanÅ£ele publice locale, aprobată cu modificări ÅŸi completări prin Legea nr.108/2004, cu modificările ÅŸi completările ulterioare,
 
analizând INVITAÅ¢IA DE PARTICIPARE înaintată de către Ministerul ComunicaÅ£iilor ÅŸi Tehnologiei InformaÅ£iei, în baza căreia PRIMARIA CANDESTI a completat ÅŸi transmis „Solicitarea de participare la procesul de selecÅ£ie” la Oficiul PoÅŸtal 83, CăsuÅ£a PoÅŸtală 9, înaintea datei de 23 august 2006,considerând că este importantă pentru dezvoltarea economico-socială a comunei Candesti realizarea unei reÅ£ele electronice care să integreze primăria, biblioteca publică, toate ÅŸcolile gimnaziale din unitatea administrativ-teritorială ÅŸi un Punct de Acces Public la InformaÅ£ie, 
 
având în vedere prevederile art.38 alin.(1), alin.(2) lit.e) ÅŸi alin.(7) lit.a), precum ÅŸi pe cele ale art.128 din Legea administraÅ£iei publice locale nr.215/2001, cu modificările ÅŸi completările,
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CÂNDEÅžTI adoptă prezenta hotărâre.
 
Art.1.- (1) Se aprobă implicarea PRIMARIEI CANDESTI
în Proiectul „Economia Bazată pe CunoaÅŸtere” prin mobilizarea de resurse financiare din bugetul local pentru:
              a) asigurarea tuturor spaÅ£iilor destinate „REÅ¢ELEI ELECTRONICE A COMUNITÄ‚Å¢II LOCALE”,
                   identificată în continuare prin abrevierea RECL;
              b) suportarea cheltuielilor curente aferente procesului de funcÅ£ionare ÅŸi întreÅ£inere a spaÅ£iilor
                   prevăzute la lit.a);
              c) asigurarea plăţii drepturilor salariale ale personalului RECL, respectiv ale managerului
                   ÅŸi administratorului IT cu atribuÅ£ii în domeniul tehnologiei informaÅ£iei.
              (2) SpaÅ£iile destinate RECL sunt încăperi din următoarele clădiri:
 
Nr.
crt.
DENUMIREA CLÄ‚DIRII
Adresa la care se află clădirea
Suprafaţa utilă a
încăperii afectată RECL
Strada
Numărul
0
 
1
 
2
 
3
 
4
 
1
 
Primăria
 
CANDESTI
167
16 mp
2
 
Biblioteca publică
 
CANDESTI
 
42 mp
 
3
 
Åžcoalile gimnaziale din satul-centru
 
CANDESTI
 
20 mp
4
 
Şcoli gimnaziale din unitatea administrativ-teritorială
 
CANDESTI
 
24 mp
5
 
Camin cultural Candesti
Punctul de acces public la informaÅ£ie – PAPI
CANDESTI
 
42 mp
.
              (3) Toate încăperile prevăzute la alin.(2) col.4 vor fi amenajate conform cerinÅ£elor tehnice ale Proiectului „Economia Bazată pe CunoaÅŸtere”.
              (4) Cheltuielile de natura celor prevăzute la alin.(1) reprezintă contribuÅ£ia locală la proiectul „Economia Bazată pe CunoaÅŸtere”, CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CÂNDEÅžTI asumându-ÅŸi îndeplinirea condiÅ£iilor specificate la secÅ£iunea I, capitolul I.1.5.
 
Art.2.- Se ia act de DeclaraÅ£ia pe propria răspundere a primarului  CIORNODOLEA CONSTANTIN.
 
Art.3.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul CIORNODOLEA CONSTANTIN .
 
Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei ÅŸi InstituÅ£iei Prefectului JudeÅ£ului BOTOSANI ÅŸi se aduce la cunoÅŸtinţă publică prin afisare .-
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
 
?…………………………….…………………………
 
NEAGU DUMITRU
Çprenumele ÅŸi numeleÈ
Contrasemnează, pentru legalitate:
SECRETARUL COMUNEI CÂNDEÅžTI,
 
?…………………………….…………………………
 
CIUBOTARU CRISTINA
Çprenumele ÅŸi numeleÈ
 
L.S.
 

 
 
 
 
 

             
 
 
Nr. 24 din 13.11. 2006

noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta n pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al Nodului fara sfrsit- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com