Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | anexa 1 la Hotarirea nr.4/2008, Comuna:Valea Doftanei, judetul Prahova

anexa 1 la Hotarirea nr.4/2008

Data: 25 Feb 2008
Tema: anexa 1 la Hotarirea nr.4/2008
Comuna: Valea Doftanei, judetul Prahova
Key:

ROMÂNIA                                                                            Anexa nr. 1 la hotărârea nr. 4

JUDEÅ¢UL PRAHOVA                                                            din data de  17.02.2008

COMUNA VALEA DOFTANEI                                                PreÅŸedinte de ÅŸedinţă

CONSILIUL LOCAL                                                                        Grigore Prini

                                               

 

 

 

ACORD COLECTIV

privind raporturile de serviciu  dintre  autorităţile administraÅ£iei publice locale

 Valea Doftanei ÅŸi funcÅ£ionarii publici din aparatul de specialitate al

Primarului comunei Valea Doftanei

 

 

 

 

Prezentul  acord se încheie în temeiul prevederilor Legii nr.188/1999 privind Statutul funcÅ£ionarilor publici,republicată,Codul muncii aprobat prin Legea nr.53/2003, Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată cele două părÅ£i contractante :

1.     Primăria comunei Valea Doftanei, cu sediul în comuna Valea Doftanei, str. Principală nr.156, judeÅ£ul Prahova, reprezentată prin – Mosor Gheorghe - primar ÅŸi Cojocaru Vladimir – viceprimar,  în calitate de angajator;

2.     FuncÅ£ionarii publici   din cadrul aparatului  de specialitate al  Primarului

comunei  Valea Doftanei, judeÅ£ul Prahova, reprezentaÅ£i prin dl. Vasile Piele ÅŸi  d-na Rîjnoveanu Maria ,

 

SCOPUL SI OBIECTUL  ACORDULUI COLECTIV

 

          Prezentul  acord  are ca scop asigurarea în conformitate cu dispoziÅ£iile legale, a unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient si imparÅ£ial, în interesul cetăţenilor, precum si al autorităţilor ÅŸi instituÅ£iilor publice din administraÅ£ia publică locală, protecÅ£ia sociala , preîntâmpinarea grevelor precum si asigurarea premizelor pentru îndeplinirea in bune condiÅ£ii a obligaÅ£iilor izvorâte din raporturile de serviciu.

           Obiectul acordului  îl constituie stabilirea masurilor referitoare la constituirea si folosirea fondurilor destinate îmbunătăţirii condiÅ£iilor la locul de muncă, sănătatea ÅŸi

securitatea în munca, programul zilnic de lucru, perfecÅ£ionarea profesionala,precum ÅŸi masuri referitoare la protecÅ£ia celor aleÅŸi  ca reprezentanÅ£i ai funcÅ£ionarilor publici.

 

 

 

 

CAP.I.  DISPOZIÅ¢II GENERALE

          Art.l

          (1) PărÅ£ile semnatare ale Acordului Colectiv  recunosc ÅŸi acceptă, pe deplin, că sunt egale ÅŸi libere în negocierea Acordului  la nivel de instituÅ£ie ÅŸi se obliga sa respecte in

totalitate prevederile acestuia privind drepturile şi obligaţiile ce decurg din raporturile de serviciu.

          (2) Executarea Acordului  este obligatorie pentru părÅ£i ÅŸi constituie legea părÅ£ilor.

          Neîndeplinirea obligaÅ£iilor asumate prin Acord  atrage răspunderea părÅ£ii care se face vinovată de aceasta.

          Art.2

          (1) Prezentul Acord  se încheie pe o durată de 1 an, va fi semnat de către părÅ£i ÅŸi se va aplica de la data înregistrării  , în conformitate cu dispoziÅ£iile legale .

          (2) Dacă nici una dintre părÅ£i nu denunţă Acordul  cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeÅŸte de drept pentru fiecare an in care nu s-a solicitat în mod expres renegocierea.

          Art.3

          (1) Orice modificare a prezentului Acord  se va face numai prin acordul de voinţă al părÅ£ilor.

          (2) Cererea de modificare se transmite in scris, celeilalte părÅ£i cu cel puÅ£in 30 zile înainte de data propusă pentru începerea negocierilor.

          (3) Modificările aduse prezentului Acord  vor face obiectul unui act adiÅ£ional semnat si înregistrat de către părÅ£i.

          Art.4.

          (1) Conducătorul entităţii publice la cererea  reprezentanÅ£ilor funcÅ£ionarilor publici , va furniza cu cel  puÅ£in 5 zile înainte, informaÅ£iile care ar putea fi folosite la negocierea

Acordului  sau a modificărilor la Acord.

          (2) Pentru buna desfăşurare a raporturilor de serviciu instituÅ£ia precum ÅŸi  reprezentanÅ£ii  funcÅ£ionarilor publici , în mod obligatoriu, se vor informa si consulta reciproc, în condiÅ£iile legii si a prezentului Acord

          Art.5.

          (1) Rezolvarea divergentelor ce apar in aplicarea prevederilor prezentului

Acord  sunt de competenta Comisiei paritare constituita prin DispoziÅ£ia Primarului  si membrii desemnaÅ£i de  funcÅ£ionarii publici.

          (2) Comisia paritară se va întruni la solicitarea oricărei dintre părÅ£i, in termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de întrunire a comisiei paritare, ÅŸi va lua hotărâri valabile prin consens, în prezenta tuturor membrilor săi ,în cazul în care din motive obiective nu pot fi prezenÅ£i toÅ£i membrii comisiei paritare, în prezenta a jumătate din numărul membrilor săi, cu respectarea principiului parităţii. Hotărârea luată are putere obligatorie pentru părÅ£ile contractante.

          (3) DeclanÅŸarea procedurii prevăzute la alin. (1) si (2) nu constituie impediment pentru sesizarea instanÅ£ei judecătoreÅŸti, potrivit prevederilor legii.

          (4) Comisia paritară participă cu rol consultativ la negocierea Acordului

la stabilirea masurilor de îmbunătăţire a activităţii instituÅ£iei, urmăreÅŸte permanent realizarea Acordului  ÅŸi întocmeÅŸte rapoarte trimestriale cu privire la respectarea prevederilor Acord , pe care le comunica conducătorului instituÅ£iei ÅŸi sindicatului.

          Art.6

          (1) Clauzele prezentului Acord  produc efecte pentru toÅ£i funcÅ£ionarii publici , indiferent de data numirii.

          (2) Drepturile funcÅ£ionarilor publici în prezentul Acord  nu pot să reprezinte cauza reducerii sau eliminării altor drepturi colective sau individuale care au fost recunoscute anterior sau care se vor stabili prin acordurile colective încheiate la nivelul FederaÅ£iei NaÅ£ionale a Sindicatelor din AdministraÅ£ia Publică Locală (F.N.S.A.P.L.).

          (3) În situaÅ£iile în care in perioada de aplicare a prezentului Acord intervin reglementări legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din Acord

          Art.7

          (1) Timpul de munca reprezintă timpul pe care funcÅ£ionarul public, îl foloseÅŸte pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

          (2) Pentru personalul cu norma întreaga durata normala a timpului de lucru este de 8 ore pe zi ÅŸi de 40 de ore pe săptămână. Repartizarea timpului de munca este de regula uniforma in cadrul săptămânii, 8 ore pe zi, 5  zile pe săptămână, cu 2 zile de repaus.

          Art.8 Orele de începere ÅŸi terminare a programului sunt stabilite prin regulamentul intern.

          Art.9

          (1) Orele prestate la solicitarea scrisa a ÅŸefului ierarhic superior peste programul normal de lucru stabilit în cadrul instituÅ£iei, sunt ore suplimentare.

          (2) Orele suplimentare se prestează numai cu acordul funcÅ£ionarului public si la dispoziÅ£ia prealabila a conducătorului instituÅ£iei.

          (3) Pentru prevenirea sau înlăturarea unor calamităţi naturale ori ale altor cazuri de forţă majoră, funcÅ£ionarii publici au obligaÅ£ia de a presta activitatea cerută de conducătorul instituÅ£iei.

          (4) Orele suplimentare se plătesc sau se compensează, după caz, potrivit legii.

 

 

CAP. II.  SALARIZARE, SPORURI, PREMII,

STIMULENTE, FACILITÄ‚Å¢I si ALTE DREPTURI  BÄ‚NEÅžTI

         

          Art.10.

          (1) Pentru munca prestata, în condiÅ£iile prevăzute in raportul de serviciu,fiecare funcÅ£ionar public, are dreptul la un salariu in bani.

          (2) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de baza, sporurile, premiile,stimulentele precum si orice alte adausuri prevăzute de actele normative in vigoare.

          (3) Salariul de baza se stabileÅŸte respectând grilele de salarizare conform legislaÅ£iei în vigoare. Salariul de baza nu poate fi mai mic decât salariul minim pe economie.

          Art. 11 FuncÅ£ionarii publici vor beneficia de următoarele sporuri:

a) spor de vechime în munca, calculat la salariul de bază corespunzător timpului lucrat in program normal de lucru, după cum urmează:

- de la 3 la 5 ani           - un spor de 5% ;

- de la 5 la 10 ani         - un spor de 10% ;

- de la 10 la 15 ani       - un spor de 15%

- de la 15 la 20 ani       - un spor de 20% ;

- peste 20 ani               - un spor de 25%.

b) spor pentru orele prestate peste durata normala a timpului de lucru exprimat în procente din salariul de baza, după cum urmează:

-100 % din salariul de baza pentru orele  de depăşire a duratei normale a zilei de lucru;

-100% din salariul de baza pentru orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, nu se lucrează;

c) spor pentru titlul ÅŸtiinÅ£ific de doctor de 15% din salariul de bază, daca funcÅ£ionarul public respectiv salariatul, îÅŸi desfăşoară activitatea in domeniul pentru care posedă titlul ÅŸtiinÅ£ific respectiv.

d)  SalariaÅ£ii beneficiază de sporuri pentru condiÅ£ii deosebite de muncă, în condiÅ£iile legii - spor pentru condiÅ£ii vătămătoare de  10%  din salariul de bază.

          Art.12

          (1) Pentru rezultate deosebite obÅ£inute în activitatea desfăşurată,funcÅ£ionarii publici pot beneficia de un salariu de merit lunar în limita a 20% din numărul de posturi corespunzătoare funcÅ£iilor publice prevăzute în statul de funcÅ£ii.

          (2) Salariul de merit va fi în  cuantum de maxim 15% din salariul de bază, face parte din acesta ÅŸi constituie baza de calcul pentru sporuri ÅŸi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de baza.

          (3) Salariile de merit se acorda anual funcÅ£ionarilor publici încadraÅ£i pe funcÅ£ii publice de execuÅ£ie, în proporÅ£ie de cel puÅ£in doua treimi din numărul total al funcÅ£iilor din limita prevăzuta la alin.1 ÅŸi restul pentru funcÅ£ii publice de conducere.

          Art.13

          (1) Pe parcursul anului calendaristic funcÅ£ionarii publici beneficiază de premii ÅŸi stimulente, după cum urmează:

a) un premiu anual, egal cu salariul mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face premierea, calculat conform legislaÅ£iei în vigoare,plata acestuia se va face în luna ianuarie a anului următor;

b) premii lunare în limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente funcÅ£iilor publice prevăzute în statul de funcÅ£ii, în funcÅ£ie de performanÅ£ele individuale ale funcÅ£ionarilor publici, premiile individuale se stabilesc de către ordonatorul de credite .

c) instituÅ£ia publică este obligată în condiÅ£iile legii, să despăgubească funcÅ£ionarul public în cazul în care acesta, din vina instituÅ£iei, a suferit un prejudiciu material în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu;

d) alte drepturi băneşti stabilite pentru categoria funcţionarilor publici din administraţia publica locală .

          Art.l4 Toate drepturile băneÅŸti cuvenite funcÅ£ionarilor publici  se plătesc înaintea oricăror obligaÅ£ii pecuniare ale instituÅ£iei.

          Art.l5

          (1) Răspunderea funcÅ£ionarilor publici se antrenează în condiÅ£iile stabilite prin Legea nr.188/1999 privind Statutul funcÅ£ionarilor publici, republicată .

          (2) Acceptarea fără rezerve a unei părÅ£i din drepturile salariale sau semnarea actelor de plată în astfel de situaÅ£ii nu poate avea semnificaÅ£ia unei renunţări din partea  funcÅ£ionarului public la drepturile salariale ce i se cuvin în integralitatea lor.                             

 

 

CAP.III.  SÄ‚NÄ‚TATEA ÅžI SECURITATEA ÎN MUNCÄ‚.

CONDIÅ¢IILE DE MUNCÄ‚, PROTECÅ¢IA MUNCII

ÅžI PROTECÅ¢IA SOCIALÄ‚

 

 

          Art.l6

          (l) PărÅ£ile se obligă să depună toate eforturile pentru instituÅ£ionalizarea unui sistem organizat, având drept scop ameliorarea continuă a condiÅ£iilor de muncă.

          (2) PărÅ£ile vor respecta normele legale de protecÅ£ia muncii, asigurând condiÅ£ii cât mai bune de muncă funcÅ£ionarilor, care să conducă la evitarea producerii accidentelor de muncă ÅŸi îmbolnăvirilor profesionale.

          Art.17

          (1) Angajatorul are obligaÅ£ia să asigure permanent condiÅ£iile tehnice ÅŸi organizatorice pentru buna desfăşurarea a activităţii, iar funcÅ£ionarii publici trebuie să realizeze potrivit legii, sarcinile ce decurg din funcÅ£ia exercitată.

          (2) Vor fi asigurate condiÅ£iile necesare instruirii, testării ÅŸi perfecÅ£ionării profesionale a angajaÅ£ilor pe linie de protecÅ£ia muncii.

          Art.18 Locurile de muncă din administraÅ£ia publică locală Valea Doftanei sunt locuri de muncă normale, stabilite prin legislaÅ£ia în vigoare pentru funcÅ£ionarii publici .

          Art.19

          (1) În vederea menÅ£inerii ÅŸi îmbunătăţirii condiÅ£iilor de desfăşurare a activităţii la locul de muncă, angajatorul îÅŸi asumă obligaÅ£ia de a susÅ£ine cuprinderea ÅŸi aprobarea în bugetul comunei Valea Doftanei  de fonduri îndestulătoare, menite să asigure:

a) condiÅ£ii de mediu (iluminat, microclimat, temperatură,aerisire etc.), care să asigure confortul fizic al funcÅ£ionarilor publici  în orice anotimp, în vederea elaborării ÅŸi

finalizării atribuţiilor de serviciu repartizate;

b) dotarea birourilor cu mobilier ergonomic şi aparatura de birotică necesară potrivit normelor europene in domeniu (I.C.D.L.);

c) amenajarea anexelor sociale a locurilor de muncă (vestiar, băi,grupuri sanitare, săli de repaus, locuri pentru fumat);

d) dotarea fiecărui funcţionar public, cu mijloace materiale suficiente in vederea desfăşurării activităţii la locul de munca, proprii fiecărui loc de munca, in raport cu specificitatea postului ocupat, precum şi asigurarea pentru fiecare angajat a achiziţionării ţinutei de lucru decente;

e) acoperirea unei părţi din cheltuielile cu hrana, medicamentele, cărţi,legislaţie etc. pentru fiecare funcţionar public;

f) asigurarea transportului în cazul delegărilor în alte localităţi, cu mijloacele auto ale instituÅ£iei;

g) funcÅ£ionarii publici  beneficiază de vaccinare anuala împotriva epidemiilor ÅŸi a epizootiilor, in cazul in care acestea sunt declarate oficial;

h) funcţionarii publici beneficiază gratuit de serviciile medicale ale unui cabinet de medicina a muncii si de toate drepturile prevăzute in normele generale si speciale de protecţia muncii, conform legii.

          (2) FuncÅ£ionarii publici sunt obligaÅ£i să păstreze în bune condiÅ£ii amenajările efectuate de conducătorul instituÅ£iei.

          Art. 20 Pentru diminuarea factorilor de stres specific activităţii din administraÅ£ia publică, angajatorul ,cu consultarea  reprezentanÅ£ilor funcÅ£ionarilor publici  va asigura un program de lucru cu publicul menit să deservească interesul cetăţeanului ÅŸi să conducă la preîntâmpinarea factorilor de stres generaÅ£i de o prelungită activitate cu publicul ÅŸi de aglomerare a funcÅ£ionarilor cu aplicarea întocmai a prevederii H.G.nr.1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocraÅ£iei in activitatea de relaÅ£ii cu publicul.

      &nb

noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta n pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al Nodului fara sfrsit- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com