Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | Proces verbal sedinta neaprobat, Comuna:Valea Doftanei, judetul Prahova

Proces verbal sedinta neaprobat

Data: 06 Iul 2010
Tema: Proces verbal sedinta neaprobat
Comuna: Valea Doftanei, judetul Prahova
Key:

ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

                                          CONSILIUL LOCAL AL

                                   COMUNEI   VALEA DOFTANEI

 

                                                      PROCES VERBAL,

           

            Incheiat astăzi,22.06.2010, de către secretarul comunei Valea Doftanei, Vasile  Piele, în ÅŸedinÅ£a extraordinară a Consiliului Local Valea Doftanei, convocată de Primarul comunei, dl. Mosor Gheorghe, prin DispoziÅ£ia nr.  362   din  16 .06.2010 .

            Secretarul comunei Valea Doftanei face apelul nominal, rezultând că la ÅŸedinţă participă  11   consilieri din totalul de 15 .Lipsesc dnii Lucian Vileford Costea,Vasile Bâtu,Dumitru Munteanu ÅŸi Daniel Savu

            Dl. Tocitu Aurelian, preÅŸedintele de vârstă al consiliului local deschide ÅŸedinÅ£a ÅŸi constatând că aceasta este legal constituită, dă cuvântul dlui Ion Manea  pentru conducerea ÅŸedintei.

            Dl PreÅŸedinte înainte de supunerea spre aprobare a ordinii de zi,solicită consiliului local să facă obiecÅ£iunile la procesul verbal al ÅŸedinÅ£ei din data de 31.05.2010.

            Dl Adrian Å¢intea solicită cuvântul ÅŸi solicită secretarului comunei să specifice că a făcut propunerea  ca  suplimentele salariale  să fie acordate numai funcÅ£ionarilor publici ce au un salariu mai mic de 1200 lei/lună.

            Avănd în vedere că aceasta este singura obiecÅ£iune la  procesul verbal dl.PreÅŸedinte îl supune spre aprobare ,iar acesta este  aprobat cu unanimitate de voturi.

            În continuare dl PreÅŸedinte  solicită aprobarea ordinii de zi  aÅŸa cum a fost anunÅ£ată prin dispoziÅ£ia primarului ,astfel:

            1.Proiect de  hotărâre cu privire la aprobarea  dezmembrării suprafeÅ£ei de  58 3631 m.p.teren  din totalul suprafeÅ£ei de 1584162 m.p. cu numărul cadastral 11494 pentru punerea în aplicare a Hotărârii nr. 16 din 01.04.2010 privind  trecerea  din domeniul public al comunei Valea Doftanei  ÅŸi din administrarea Consiliului local al comunei Valea Doftanei  în domeniul public al judeÅ£ului Prahova ÅŸi în administrarea Consiliului judeÅ£ean Prahova a unui teren situat în comuna Valea Doftanei, judeÅ£ul Prahova;

            2.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic si devizului general pentru realizarea obiectivului de investiÅ£ii Modernizare Drum Comunal Drăgănescu-Valea Seacă (Variantă),sat Trăisteni”

            3.Proiect de hotărâre privind   aprobarea proiectului tehnic si devizului general pentru realizarea obiectivului de investitii „Asfaltări drumuri comunale”      

            4.Proiect de hotărâre privind  aprobarea denumirilor străzilor din comuna Valea Doftanei,judeÅ£ul Prahova.

            5.Proiect de hotărâre cu privire la completarea Hotărârii nr.15 din 10.03.2010

privind aprobarea  utilizării fondului de rulment  al bugetului local al   comunei Valea Doftanei pe anul 2010.

            6.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea   bugetului local al  comunei Valea Doftanei pe anul 2010

            7.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea inchirierii suprafeÅ£ei de  58 ha  pasune alpină  situată in pct.Pătru

8.Proiect de hotărâre cu privire la  la atribuirea unei suprafeÅ£e  de  teren , pentru construirea unei locuinte proprietate privata personala, conform Legii nr. 15/2003.

Supus la vot proiectul de ordine de zi este aprobat cu unanimitate de voturi.

De la acest moment la şedinţă participă şi dnii Dumitru Munteanu şi Daniel Savu.

            Dl PreÅŸedinte dă cuvîntul dlui Primar pentru a face expunerea de motive ÅŸi a prezenta proiectul de hotărâre al primului punct de pe ordinea de zi “ Proiect de  hotărâre cu privire la aprobarea  dezmembrării suprafeÅ£ei de  58 3631 m.p.teren  din totalul suprafeÅ£ei de 1584162 m.p. cu numărul cadastral 11494 pentru punerea în aplicare a Hotărârii nr. 16 din 01.04.2010 privind  trecerea  din domeniul public al comunei Valea Doftanei  ÅŸi din administrarea Consiliului local al comunei Valea Doftanei  în domeniul public al judeÅ£ului Prahova ÅŸi în administrarea Consiliului judeÅ£ean Prahova a unui teren situat în comuna Valea Doftanei, judeÅ£ul Prahova».

            După prezentare dl PreÅŸedinte supune aprobării proiectul de hotărâre ÅŸi acesta este aprobat cu 12,voturi pentru si unul împotrivă.

            Pentru punctul 2 al ordinii de zi” Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic si devizului general pentru realizarea obiectivului de investiÅ£ii “Modernizare Drum Comunal Drăgănescu-Valea Seacă (Variantă),sat Trăisteni”după prezentarea făcută de dl Primar,dl PreÅŸedinte supune spre aprobare proiectul de hotărâre ,proiect ce se aprobă cu unanimitate de voturi.

            Punctul 3 al ordinii de zi,, Proiect de hotărâre privind   aprobarea proiectului tehnic si devizului general pentru realizarea obiectivului de investitii „Asfaltări drumuri comunale” ,este prezenta tot de dl Gheorghe Mosor-Primarul comunei Valea Doftanei ,iar acesta supus la vot este aprobat cu unanimitate de voturi.

            Pentru punctul 4 al ordinii de zi,, Proiect de hotărâre privind  aprobarea denumirilor străzilor din comuna Valea Doftanei,judeÅ£ul Prahova,,,având în vedere faptul că toÅ£i consilierii au primit nomenclatoarele stadale pentru cele două sate  TeÅŸila ÅŸi Trăisteni,dl PreÅŸedinte dă cuvântul consiliului local pentru a face eventualele propuneri de modificări ale acestuia.

            Se înscrie la cuvânt dl Lucian Costea care participă ÅŸi dânsul la acest punct al ordinii de zi ÅŸi propune schimbarea denumirii propusă unei strzi din Str. Dimitrie Gusti în Str.Malul NegraÅŸului.

            Dl Aurelian Tocitu propune ca Str.GrohotiÅŸului din proiectul de hotărâre să se numească Str.Intrarea Iancului.

            Dl Adrian Å¢intea propune ca din Str.Calea DorobanÅ£ilor din proiectul de hotărâre să se modifice în Str.Calea Trandafirilor.

            Dl MuÅŸat DănuÅ£ propune ca Str.Calea Cimpinei din proiectul de hotărâre să se numească Str.Lunca Doftanei.

            Dl Aurelian Tocitu propune ca Str.CrăiÅ£elor să fie fracÅ£ionată în două străzi din care până la nr.843 să fie numită Str.ÅžeÅ£ul ,iar de la nr.842 spre comuna Bertea Str.CrăiÅ£elor.

            Dl Ion Cătălin Lungu propune ca Str.Ciocănitorilor să fie numită Str.Cucului.

            Acestea fiind singurele propuneri de modificare a nomenclatorului stradal în cele două sate dl.PreÅŸedinte le supune aprobării,propuneri ce se aprobă cu unanimitate de voturi.

            Dl PreÅŸedinte supune aprobării proiectul de hotărâre cu propunerile făcute ÅŸi se aprobă cu unanimitate de voturi.

            La pct.5 al ordinii de zi ,, Proiect de hotărâre cu privire la completarea Hotărârii nr.15 din 10.03.2010 privind aprobarea  utilizării fondului de rulment  al bugetului local al   comunei Valea Doftanei pe anul 2010,, dl PreÅŸedinte dă cuvântul dlui primar pentru expunerea de motive ÅŸi prezentarea proiectului de hotărâre.

După prezentarea făcută de dl primar ,dl PreÅŸedinte dă cuvântul consiliului pentru a- expune punctul de vedere.

Dl MuÅŸat DănuÅ£ propune ca din suma disponibilă în fondul de rulment să se întocmească un studiu de fezabilitate pentru canalizarea apei pluviale de pe strada Lunca Doftanei,pentru a evita inundarea locuinÅ£elor din zonă.

Dl Adrian Ţintea nu este deacord cu cheltuirea sumei de 145 000 lei pentru realizarea branşamentelor la reţeaua de apă potabilă pentru motivul că acestea trebuiau făcute odată cu montarea reţelei de distribuţie fiindcă atunci costurile erau mai mici.

Dl Adrian Herie doreşte să-i precizeze dlui Adrian Ţintea că aceste branşamente nu se fac odată cu montarea reţelei de distribuţie ,fiindcă proiectantul prevede efectuarea probelor de presiune şi apoi dă acordul pentru racordările cetăţenilor la reţea.

Dl Ion Cătălin Lungu consideră că suma de 3400 lei pentru servicii de vidanjare a staÅ£iei de epurare trebuia să o aibă Serviciul Public de Alimentare cu Apă,Canalizare ÅŸi Salubrizare Valea Doftanei,nu prevăzută în bugetul comunei.

Dl Adrian Å¢intea propune ca din suma de 145 000 lei să fie rezervată suma de 100 000 lei pentru întocmirea unui studiu privind alimentare cu gaze a localităţii ÅŸi o reÅ£ea de canalizare în toată localitatea.

Dl Primar arată că studiul pentru alimentare cu gaze este efectuat,iar în aceste zile a primit din partea Ministerului FinanÅ£elor Publice o circulară prin care se arată că se suspendă toate cheltuielile cu efectuarea de studii de fezabilitate în anul 2010 în afara celor aprobate la  aprobarea bugetului local.

Dl Emil Piele consideră că nu este normal ca racordările la reţeaua de apă potabilă să fie făcute pentru o parte din populaţie din bani publici,iar altă parte a populaţiei să o facă din banii ei.

Dl Primar arată că se vor face racordările numai în zonele unde vin lucrări de asfaltare ÅŸi trotuare ÅŸi oricum nu se vor face toate racordările în anul acesta.Din banii prevăzuÅ£i se vor face lucrări de racordare la aprox.1000 de locuinÅ£e ceea ce reprezintă  jumătate din totalul lor.

Dl Preşedinte supune spre aprobare propunerea dlui Adrian Ţintea,propunere respinsă,votul exprimat fiind:

Pentru

Împotrivă

Abţineri

3

1

9

la acest punct neparticipând dl Lucian Costea.

            Dl Vladimir  Cojocaru propune dlui primar să negocieze bine cu firmele agreate spre a obÅ£ine cel mai bun preÅ£ pentru racordări potrivit  devizului aprobat de consiliul local.

            Dl PreÅŸedinte supune spre aprobare proiectul de hotărâre aÅŸa cum a fost propus si acesta este aprobat astfel:

Pentru

Împotrivă

Abţineri

12

1

0

            La punctul 6 al ordinii de zi ,, Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea   bugetului local al  comunei Valea Doftanei pe anul 2010,, expunerea de motive ÅŸi proiectul de hotărâre este prezentat de dl primar ,iar dl PreÅŸedinte dă cuvântul consiliului să-ÅŸi exprime punctul de vedere.

            Dl Adrian Å¢intea face propunerea ca din suma de 40000 lei penzru salarizarea personalului să se transfere 30000 lei pentru refacerea drumurilor comunale afectate de ploile abundente din această perioadă.

            Dl PreÅŸedinte supune spre aprobare această propunere ,iar aceasta este aprobată asfel:

           

Pentru

Împotrivă

Abţineri

11

0

2

            Nu a participat la vot  dl Lucian Costea.

            Supus aprobării proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Adrian Å¢intea este aprobat cu 11 voturi pentru ÅŸi două abÅ£iner.

            Punctul.7 al odinii de zi ,, Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea inchirierii suprafeÅ£ei de  58 ha  pasune alpină  situată in pct.Pătru,,

            Dl Primar face expunerea de motive ÅŸi solicită consiliului sa facă propunerile cuvenite pentru adoptarea proiectului de hotărâre.

            Dl PreÅŸedinte propune  ca discuÅ£iile ÅŸi aprobările să se facă pe articole.

            Se înscrie la cuvânt dl Daniel Savu ÅŸi propune ca suprafaÅ£a de păşune să fie dată solicitantului în calitate de partener conform protocolului încheiat pe o perioadă de 2 ani.

            Supusă la vot propunerea este repinsă în următorul mod :

Pentru

Împotrivă

Abţineri

6

2

5

            Dl Ionel Iordache  propune închirierea pe o perioadă de 2 ani prin licitaÅ£ie publică.

            Supusă la vot,propunerea este respinsă astfel :

Pentru

Împotrivă

Abţineri

3

0

10

            Nu a participat la vot  dl Lucian Costea.

            Dl DănuÅ£ MuÅŸat consideră că SC Ferma IP în calitate de agreat al consiliului local potrivit protocolului încheiat are nevoie de păşunea în discuÅ£ie ÅŸi propune ca păşunea să-i fie atribuită direct pe o perioadă de minim 5 ani,iar în cazul în care această societate are proiect de finanÅ£are europeană în caietul de sarcini să se specifice că perioada de închiriere să fie de 10 ani.

            Dl PreÅŸedinte supune spre aprobare propunerea dlui DănuÅ£ MuÅŸat,propunerere respinsă astfel:

Pentru

Împotrivă

Abţineri

5

0

8

            Nu a participat la vot  dl Lucian Costea.

            Dl IonaÅŸ Cîrstea ÅŸi dl Ion Cătălin Lungu consideră că discuÅ£iile au ajuns într-un punct critic,probabil dintr-o neînsuÅŸire corespunzătoare a materialului prezentat ÅŸi propune luarea unei scurte pauze pentru consultări ÅŸi reluarea discuÅ£iilor,pentru că nu este firesc să rămână neînchiriată această păşune.

            Se supune la vot propunerea făcuta ,iar aceasta este aprobată astfel:

Pentru

Împotrivă

Abţineri

9

1

3

            Nu a participat la vot  dl Lucian Costea.

După reluarea discuţiilor dl Preşedinte solicită consiliului noi propuneri.

Dl.Emil Piele propune ca închirierea să fie facută pe o perioadă de doi ani prin licitaÅ£ie publică.

Dl MuÅŸat DănuÅ£ luând act de faptul că pentru închirierea acestei păşuni alpine,consiliul local adoptă numai procedura de licitaÅ£ie publică,face propunerea ca durata închirierii  să fie 10 ani,motivând aceasta prin faptul că nimeni nu o să investească pentru un termen de  2 ani.

Dl PreÅŸedinte supune va vot propunerea dlui Emil Piele,ca închirierea să fie făcută prin licitaÅ£ie publică,iar termenul de închiriere să fie de 2 ani.

Propunerea dlui Emil Piele este aprobată  în următoarea formă:

Pentru

Împotrivă

Abţineri

12

0

2

Având în vedrere că s-a întrunit majoritatea,propunerea dlui DănuÅ£ MuÅŸat nu mai este supusă votului consiliului.

La acest vot a participat ÅŸi dl Lucian Costea.

În continuare dl PreÅŸedinte solicită consiliului să facă propuneri cu privire la preÅ£ul de pornire la licitaÅ£ie.

Dl Vladimir Cojocaru propune 2 Euro/ha ÅŸi an.

Dl Preşedinte supune la vot propunerea făcută şi aceasta este aprobată cu unanimitate de voturi.

După aprobarea propunerilor de modificare a proiectului de hotărâre,dl PreÅŸedinte supune spre aprobare noua formă a acestuia,care se aprobă cu unanimitate de voturi.

La punctul 8 al ordinii de zi ,, Proiect de hotărâre cu privire la  la atribuirea unei suprafeÅ£e  de  teren , pentru construirea unei locuinte proprietate privata personala, conform Legii nr. 15/2003,dl Primar prezintă proiectul de hotărâre,proiect supus la vot ÅŸi aprobat cu unanimitate de voturi.

Având în vedere faptul că ordinea de zi s-a epuizat, dl PreÅŸedinte declară lucrările ÅŸedinÅ£ei închise.

 

Preşedinte de Şedintă,

                                                    Ion  Manea

 

Contrasemneaza

                                                                                                                        Secretar,

                                                                                                                            Vasile Piele


noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta n pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al Nodului fara sfrsit- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com